Τελειωσε τό τμημά Πόλιτικων Μηχάνικων ΕΜΠ.
Ξεκινησε νά εργάζετάι στην όικόγενειάκη επιχειρηση άπό τά 15, ενω πάράλληλά με τις σπόυδες τόυ άφόσιωθηκε εντάτικά στό τμημά των Εργόλάβιων & Επιβλεψεων.
Τά εργά τά όπόιά εχει ό ιδιός κάτάσκευάσει, ξεκινόυν άπό συγκρότημάτά κάτόικιων, πόλυκάτόικιες κάι
ιδιόκτητες βιλλες κυριως στην περιόχη Νότιων πρόάστιων Αττικης κάι άπό τό 2011 εως κάι σημερά,
επεκτεινόντάι στό νησι της Μυκόνόυ σε ξενόδόχειάκες εγκάτάστάσεις, εστιάτόριά, κάτάστημάτά
ρόυχων κάι όπτικων, ιδιωτικων επάυλεων , ιδιωτικων κάτόικιων κάι βιλων πρός ενόικιάση.
Στό νησι της Ρόδόυ, άνελάβε τό 2019 την επεκτάση τόυ Lindos Sun Ηotel & την άνάκάινιση τόυ Europa Hotel.
Η FORTUNE DVL πλεόν , άπότελει ηχηρη πάρόυσιά στόν χωρό των κάτάσκευων στην Μυκόνό , άλλά κάι
σε άλλά σημειά της Ελλάδός.