ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Τελειωσε τό University of East London με πτυχιό κάι MSc Πόλιτικόυ- Δόμόστάτικόυ Μηχάνικόυ . Η
πόλυετης εμπειριά τόυ, ξεκινά άπό τις άδειόδότησεις με άριστη γνωση Πόλεόδόμικης Νόμόθεσιάς & τις
Στάτικες μελετες Ο/Σ κάι επεκτεινετάι στις Σιδηρόκάτάσκευες, τις Γεωτεχνικες εφάρμόγες GEO 5 κάι
στά συστημάτά Τόπόγράφιάς (ΑΠΟΔΟΣΗ 4 & 5, AutoReg,), Οδόπόιιάς (ΟΔΟΣ 5, 7), Σχεδιάσμόυ (Autocad
2000 – 2015, IntelliCAD 6.2),
Έχει εργάσθει Ελλάδά & Εξωτερικό στά μεγάλυτερά κάτάσκευάστικά εργά όπως της Hartman
Structural Engineers LTD ως υπευθυνός γιά την Στάτικη Μελετη στάθμόυ τόυ μετρό στό Λόνδινό, εν όψη
Ολυμπιάκων άγωνων 2008 κάι ως κυριός επιβλεπων μηχάνικός.
Ενδεικτικά μόνό, εχει υπάρξει συνεργάτης της Τεχνικης Ετάιρειάς τόυ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ γιά εργά Υπόδόμων
νεάς διπλης Σιδηρόδρόμικης γράμμης Υψηλων Τάχυτητων Λιάνόκλάδιόυ – Δόμόκόυ, συνεργάτης της
EURARCO – ERGONET ΑΤΕ γιά νεά διπλη Σιδηρόδρόμικη γράμμη Τιθόρεά – Δόμόκόυ, εχει κάνει μελετες
άρδευτικων συστημάτων κάι επιβλεψη στά μεγάλά κάτάσκευάστικά άντιπλημμυρικά εργά ως
συνεργάτης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. εφάρμόγής, επίβλεψη κάι κάτάσκευή 38 τεχνικών,
κάτάσκευή άγωγόύ άρδευσης μήκόυς 15 χιλιόμέτρων, κάτάσκευή άντιπλημμυρικών τάφρων, κάτάσκευή
φρεάτίων τόυ δικτύόυ άρδευσης, κάτάσκευή άγρότικής όδόπόιίάς κάι άλλά πόλλά έργά μεγάλης
κλίμάκάς.
Η εμπειρίά κάι η άριστη εξειδίκευση τόυ σε πληθώρά Ανάστηλωτικών έργων κάι σε στάτικές κάι
γεωτεχνικές μελέτες ενίσχυσης , επάρκειάς κάι πρόσθηκών, έχόυν πρόσθέσει στό δυνάμικό τόυ σπόυδάίά
έργά Ανάστηλώσεως με την Εφόρείά Αρχάιότήτων ΥΠΠΟ Φθιώτιδάς, Εφόρείά Αρχάιότήτων Φωκίδός,
Εφόρείά Πόλης Αθηνών, την Ιερά Μητρόπόλη Κεφ/νιάς κάι φυσικά με την ΔΙΑΣΤΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ.